Od czego zależy zasięg ochrony znaku towarowego?

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, możliwe do przedstawienia w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej na nie ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy ma charakter terytorialny, a zasięg ochrony znaku towarowego zależy od tego, w urzędzie jakiego państwa lub organizacji oraz w jakim systemie została udzielona. Więcej o zasięgu i o tym, jak i czy warto go rozszerzyć, w kolejnych akapitach.

Dlaczego zasięg ochrony znaku towarowego jest istotny?

Prawo ochronne na znak towarowy ma terytorialny charakter. Co to oznacza? Udziela go konkretny urząd (właściwy w sprawach z zakresu własności przemysłowej) danego państwa lub organizacji. Sens tego prawa ochronnego polega na tym, że to państwo lub organizacja gwarantuje uprawnionemu, że w razie naruszenia jego prawa, umożliwi mu powstrzymanie naruszeń i naprawienie szkody – narzędziem do tego przeznaczonym będzie złożenie pozwu i wyegzekwowanie przysługujących powodowi praw. Jednak to państwo lub organizacja mogą egzekwować prawo tylko na swoim terytorium – jeżeli zatem znak towarowy zarejestrowany został przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (bez rozszerzenia zasięgu), prawo ochronne jest skuteczne wyłącznie w granicach Polski. Jeżeli ktoś używałby zarejestrowanego w ten sposób znaku w Niemczech, uprawniony nie mógłby pozwać go przed polskim sądem. To dlatego pytanie o zasięg znaku towarowego jest kluczowe – szczególnie w obliczu umiędzynarodawiania się obrotu gospodarczego i coraz głębszej integracji w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej.

Jak rozszerzyć prawo ochronne na znak towarowy?

Urząd Patentowy RP udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, które będzie skuteczne tylko na terytorium Polski. Jeżeli zachodzi potrzeba zarejestrowania znaku w innym kraju lub w kilku innych krajach, koniecznie jest rozszerzenie zasięgu terytorialnego ochrony w ramach jednego z trzech możliwych systemów.

System krajowy polega na zgłoszeniu znaku w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie. Szczegółowe przepisy i procedura ubiegania się o udzielenie prawa ochronnego mogą znacząco różnić się od polskich, więc warto zaangażować Kancelarię patentową, która profesjonalnie przeprowadzi procedurę w imieniu klienta.

System regionalny polega na zgłoszeniu znaku w urzędzie danej organizacji regionalnej, czyli obejmującej kilka krajów. Jeżeli prawo zostanie udzielone, będzie skuteczne na terytorium ich wszystkich. Przykładowo, aby uzyskać unijny znak towarowy, chroniony na terenie całej UE, należy zgłosić go w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO. Istnieją inne systemu regionalne, znak zarejestrować można na przykład w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu.

System madrycki, czyli międzynarodowy, polega na zgłoszeniu znaku towarowego w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO. Takiego zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem UPRP. Możliwe jest zarejestrowanie znaku w wybranych państwach, które są stronami porozumienia tworzącego system madrycki.

Czy warto rozszerzyć zasięg znaku towarowego? Jaki zasięg znaku towarowego należy wybrać?

Sens znaku towarowego realizuje się w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorcy oznaczają nim swoje towary i usługi, aby je odróżnić; znaki towarowe niosą ze sobą swego rodzaju informację dla konsumenta: o pochodzeniu towaru, a pośrednio także o innych cechach produktu; zdarza się, że sam znak towarowy jest najbardziej wartościowym dobrem danego przedsiębiorstwa. Są zatem nieodłącznym elementem ogromnej części obrotu gospodarczego, a ten z kolei ma coraz bardziej międzynarodowy charakter. To logiczne, że jeżeli działalności jest prowadzona w więcej niż jednym kraju, właścicielowi znaku powinno zależeć na odpowiednio rozszerzonym zasięgu ochrony. Kancelaria prawna specjalizująca się w prawie własności przemysłowej pomoże przy podjęciu tego rodzaju decyzji.