Kryteria które musi spełniać znak towarowy?

Znak towarowy to rodzaj oznaczenia stosowanego w handlu. Jego podstawową funkcją jest identyfikacja i wyróżnienie się produktów danej marki spośród innych. Przyjrzyjmy się kryteriom, jakie musi spełniać znak towarowy. Zapraszamy do przeczytania wpisu na naszym blogu.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie produktów jednej firmy od produktów innej firmy.  Może to być znak graficzny, ale też znak słowno-graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, multimedialny, a także kolor czy deseń. Znaki towarowe, aby mogły być chronione i bez przeszkód stosowane, muszą jednocześnie spełniać dwa kryteria. Po pierwsze znak musi odróżniać produkt lub usługę sprzedawaną przez firmę od produktów, lub usług innych firm. Po drugie musi mieć formę możliwą do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, aby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony. Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem. Prawo to jest prawem wyłącznym i przysługuje tylko właścicielowi lub właścicielom znaku. Znak towarowy jest bardzo skutecznym narzędziem obrony podmiotu gospodarczego posługującego się danym znakiem.

 

Kto jest uprawniony do rejestracji znaków towarowych?

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie znaków towarowych oraz ich ochrony prawnej jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Organem uprawnionym do przyjmowania zgłoszeń dotyczących znaków towarowych jest Urząd Patentowy RP. Organ ten prowadzi rejestr znaków towarowych oraz orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych.

Specjaliści z naszej Kancelarii pomogą Państwu we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Wykonujemy badania zdolności rejestrowej (odróżniającej) znaków towarowych, dokonujemy zgłoszenia znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP czy Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Biurze Międzynarodowym WIPO, opracowujemy umowy sprzedaży i licencyjne dla znaków towarowych, a także wykonujemy szereg usług związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych itp.

 

Jakie oznaczenia nie mogą być znakiem towarowym?

Choć znak towarowy może mieć wiele postaci, to nie każde oznaczenie może być znakiem towarowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarejestrowane nie mogą być nazwy i zwroty, które weszły do języka potocznego, a także powszechnie znane symbole, godła i herby (np. krzyż, flaga narodowa itp.). Znak towarowy nie może także godzić w porządek publiczny i dobre obyczaje oraz kreować w klientach mylnego wrażenia co do przeznaczenia i cech danego towaru. Szczegółowe przyczyny bezwzględnej odmowy udzielenia ochrony na znak towarowy zawiera artykuł 129 ustawy Prawo własności przemysłowej. Artykuł 132 tej ustawy obejmuje wstępne przesłanki odmowy, które mogą być podnoszone w sprzeciwie. Można tu przywołać spór firmy Lacoste (której emblematem jest słynny krokodyl) z polską firmą Kajman, producentem obuwia, odzieży i wyrobów ze skóry. To, że w logo zakładu pojawił się gad zbliżony do tego z logo Lacoste, wystarczyło, by polska spółka zmuszona została zrezygnować z zaproponowanego oznaczenia.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szeroko pojętej ochrony patentowej, opracowywania dokumentacji patentowej lub dokonywania zgłoszeń, zarówno w kraju, jak i za granicą, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią Prawno-Patentową w Przemyślu.