Kiedy urząd patentowy odmawia udzielenia patentu?

Wszystkie rozwiązania przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego powinny być poddane szczegółowym badaniom, aby zminimalizować ryzyko odmowy uzyskania patentu. Urząd Patentowy sprawdza dokładnie, czy rozwiązanie spełnia warunki określone przepisami. W jakich sytuacjach może on odmówić udzielenia patentu? 

 

Rozwiązanie zgłaszane do patentu musi spełniać wszystkie warunki ustawowe do uzyskania ochrony zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami. W myśl Ustawy patenty udzielane są niezależnie od dziedziny techniki na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy, nadają się do przemysłowego stosowania.

Zgodnie z artykułem 28. Ustawy nie są wynalazkami w szczególności: 
    • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne; 
    • wytwory o charakterze jedynie estetycznym; 
    • schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej; 
   • wytwory lub sposoby, których możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 
    • programy komputerowe; 
    • przedstawienia informacji. 

Jeśli masz wątpliwości, czy twoje rozwiązanie nadaje się do opatentowania, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Prawno-Patentowej, którzy przeprowadzą wstępne badania patentowe

Inne sytuacje, w których Urząd Patentowy może odmówić udzielenia patentu 
Art. 29. Ustawy wymienia rodzaje wynalazków, na które patent nie może być udzielony. Są to: 
   • wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
   • odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt oraz wytwory uzyskiwane takimi sposobami; 
  • sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (nie dotyczy produktów stosowanych w diagnostyce lub leczeniu).