Kiedy urząd patentowy może odmówić udzielenia patentu?

Urząd Patentowy może odmówić udzielenia patentu w ściśle określonych przypadkach. Dziś poznasz sytuacje, w których jest to możliwe.

Odmowa udzielenia patentu – kiedy jest możliwa?

Nie jest tak, że Urząd Patentowy może w pełni swobodnie zadecydować o odmowie udzielenia patentu. Jak już zostało wspomniane, przepisy prawa wyznaczają katalog zamknięty sytuacji, w których UP musi obligatoryjnie podjąć decyzję negatywną. Poza tym nie ma innych możliwości, aby spotkać się z odmową. W razie wątpliwości możesz skorzystać z pomocy specjalistów Kancelarii Prawno-Patentowej z Przemyśla.

Owy katalog został wskazany w art. 49 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z jego treścią, otrzymasz decyzję negatywną, jeżeli zostanie spełniona co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

  • nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu,
  • wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić,
  • zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Wyjaśnienia wymaga pierwsza z wymienionych przesłanek. Zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej, patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania

Czym innym jest sytuacja, w której uzyskanie patentu po prostu nie jest możliwe. Mowa tu o rozwiązaniach wyłączonych na mocy ustawy, tj. wskazanych w art. 29 Prawa własności przemysłowej. Są to np. sposoby leczenia ludzi i zwierząt, odmiany roślin i ras zwierząt czy wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym. To samo dotyczy sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tzw. know-how.