Jak można zbadać zdolność patentową?

Obecnie w ustawodawstwie polskim nie znajduje się definicja wynalazku; należy jednak stwierdzić, że wynalazek jest dobrem niematerialnym będącym przedmiotem patentu. Patent zaś to prawo do wyłącznego korzystania z tego wynalazku – przez określony czas, w sposób zarobkowy, na określonym terytorium. Przyznaje je kompetentny organ. Jak sprawdzić możliwość uzyskania patentu?

Nowość, nieoczywistość i przemysłowa stosowalność. Pozytywne przesłanki zdolności patentowej

Patenty udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania – bez względu na dziedzinę techniki. Ustawodawca zdefiniował stawiane przed ubiegającymi się o prawo ochronne wymogi wprost w artykułach 25–27 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Nowość dotyczy obecności podobnych rozwiązań w obrocie; wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stan techniki zaś rozumie się jako wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 Prawa własności przemysłowej).

Następnie zgodnie z art. 26 Prawa własności przemysłowej, wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wreszcie art. 27 tej ustawy zawiera definicję stosowalności: wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Badanie zdolności patentowej oznacza zatem sprawdzenie, czy badane rozwiązanie spełnia opisane powyżej wymogi ustawowe – wymóg nowości, poziomu wynalazczego i stosowalności. Ze względu na jego skomplikowany proces i konieczność posiadania wiedzy oraz doświadczenia z zakresu prawa i techniki, właściwie niemożliwe jest sprawdzenie zdolności patentowej samodzielnie w sposób skuteczny. Kancelarie specjalizujące się w prawie własności intelektualnej prowadzą profesjonalne badania patentowe – nasze biuro oferuje tę usługę, przy czym dzięki dostępowi do bazy komercyjnej przeprowadza badania szybko i sprawnie.